آنقدر که نخواهم رییس جمهور شوم

آنقدر که نخواهم رییس جمهور شوم(چاپ دوم)

نظرات غیر فعال است.