آنقدر که نخواهم رییس جمهور شوم

کتاب تردید( چاپ سوم)

نظرات غیر فعال است.